חופשה רגילה – שירות חובה

Posted on 06-01-2016 , by: dk בתוך , , 0 תגובות

פקודת מטכ"ל 35.0402

כללי

תוקף סעיף 1 מה1- מרס 95

1. חייל בשירות חובה יקבל חופשה רגילה בת שישה ימים רצופים (כולל יום ו´), לאחר כל ארבעה חודשים של שירות תקין.
תוקף סעיף 2 מה30- אפר´ 82
2. מועדי ישראל, שבתות וחגים רישמיים של המדינה, החלים בזמן החופשה, וכן הזמן, שבו שוהה חייל בדרך הקצרה ביותר מהמחנה למקום מגוריו ובחזרה למחנה, לא ייחשבו לימי חופשה, והם ייתוספו לימי החופשה המגיעים לחייל.
תוקף סעיפים 3 עד 20 מה1- מרס 95
3. חופשה רגילה אינה ניתנת לצבירה. מפקד היחידה אחראי לקביעת תור חופשות ביחידתו, ויוודא שכל חייל ייצא לחופשה רגילה במועדה. אם צורכי השירות מנעו מתן חופשה במועדה, רשאי מפקד, שדרגתו לפי תקן סא"ל, לפחות, לאשר לחייל לצבור שתי חופשות רגילות (עד שנים עשר ימים, לכל היותר). האישור יירשם בכרטיס האישי של החייל. מפקד אינו רשאי למנוע יציאה לחופשה רגילה מעבר לתקופת שירות רצופה הארוכה משמונה חודשים.
4. לפני מתן החופשה, יוודא מפקד היחידה שהחייל זכאי לחופשה, בהתאם לרשום בכרטיס האישי של החייל.
5. חייל, העומד לסיים את תפקידו ביחידה, וכן חייל, העומד לצאת לקורס, שבעקבותיו ייגרע מהיחידה, יצא לחופשה הרגילה שהוא זכאי לה, לפני סיום תפקידו ביחידה או לפני יציאתו לקורס.

חלוקת החופשה או צבירתה

6. חייל, שלא ניצל את החופשה המגיעה לו, ולא קיבל אישור על צבירת חופשה, בהתאם לסעיף 3 לעיל, יאבד את זכותו לחופשה.
7. מפקד יחידה רשאי לאשר לחייל לפצל את חופשתו הרגילה, וזאת לפי בקשת החייל. יום ו´ יצורף לאחד מהפיצולים, וייחשב במניין ימי החופשה. ימי החופשה שלא ניצל החייל יירשמו לזכותו בכרטיסו האישי. מפקד היחידה רשאי לאשר לחייל בשירות חובה חופשה על חשבון חופשה רגילה קרובה, בתנאי שהחייל ניצל את כל ימי החופשה העומדים לזכותו.
זכויות
8. חייל היוצא לחופשה רגילה זכאי לקבל:-
א. הוצאות נסיעה למקום מגוריו וחזרה, בהתאם לפ"מ 35.0301.
ב. הוצאות לינה – אם הוא חסר מקום מגורים, בהתאם לפ"מ 35.0306.
ג. דמי כלכלה עבור ימי החופשה הרגילה כלולים החל מ1- באפר´ 76 בשכרו של החייל.

רישום חופשות רגילות

9. מפקד היחידה ירשום את מתן החופשה הרגילה או את הפסקתה בכרטיס האישי של החייל.

נוהל לגבי חייל המוצב מהיחידה

10. בעת הצבת חייל מיחידתו ליחידת רישום אחרת או לר"ם, יחושב לו מאזן חופשות, לפי הרישום בכרטיס האישי, שיועבר עם יתר מסמכיו במעטפת מסמכים אישיים (טופס 4-77).
11. במאזן יאשרו מפקד היחידה, או מי שהוסמך לכך על ידו, את ימי החופשה שנשארו לזכות החייל, ויודיעו על כך לחייל.
12. חייל, שהגיע ליחידה חדשה או לר"ם ללא רישום בכרטיס האישי וללא מאזן כנ"ל – ייחשב כאילו ניצל את כל החופשות, שהיה זכאי להן, עד למועד הצבתו ליחידה או לר"ם.

חופשה לבחינות

13. חייל בשירות חובה זכאי לחופשה לקראת בחינות, כמפורט להלן:-
א. חופשה לבחינות במוסדות להשכלה גבוהה לפי פ"מ 31.0604; חופשה זו לא תהיה ע"ח החופשה הרגילה.
ב. חופשה לבחינות בגרות לפי פ"מ 37.0102.

חופשת שחרור

14. החופשה הרגילה האחרונה שהחייל זכאי לה, תהיה בסמוך לשחרורו ותיחשב כחופשת שחרור.
15. אין לאשר לחייל חופשה נוספת, שאיננה חופשה רגילה אותה אישרו לחייל לצבור, בהתאם לסעיף 3 לעיל, או שאינה חופשה מיוחדת כאמור בפ"מ 35.0411.
16. על אף האמור לעיל, חייל זכאי לחופשה מיוחדת של ארבעה עשר ימים לקראת שחרורו, אם מפקד יחידתו קבע שאין צורכי השירות מונעים את מתן החופשה, ואם בשנים עשר החודשים האחרונים לשירותו מולאו כל התנאים האלה:
א. שירת שירות תקין.
ב. שירת באחת מהיחידות הסדירות האלה: חטיבת חי"ר, חטיבת חש"ן, אגד ארטילרי, גדוד חה"ן, גדוד נ"מ, בחיל הים על כלי שיט או במקצועות צלילה, וכן ביחידות נוספות, שתקבע מחלקת פרט באכ"א מעת לעת.
17. החופשה תינתן לחייל בנוסף לחופשות הניתנות לחייל לפי פקודה זו.
18. בעניין הוצאות נסיעה, כלכלה ולינה יש לנהוג כמפורט בסעיף 8 לעיל.
19. חייל הנמצא בחופשת שחרור, המבקש לעבוד בעבודה פרטית – יחולו עליו הכללים המפורטים בפ"מ 33.0115 בעניין חייל בחופשת שחרור.

הוראות שינון ופיקוח

20.
א. אכ"א פרט-ענף ת"ש חו"ם יפיץ מידי רבעון חוזר שינון "נוהל חופשת שחרור".
ב. מידי רבעון ירעננו קש"ל הפיקוד, קש"ל הזרוע או קש"ל החיל נוהל זה, ברמת קציני שלישות אוגדתיים וקציני שלישות יחידתיים.
ג. ברמת הגדוד וברמת היחידה, יופק דוח למפקד היחידה אחת לחודש. הדוח יפרט את תאריכי השחרור ואת מספר ימי החופשה העומדים לזכות החיילים.
ד. אחת לארבעה חודשים, יבוצעו ביקורות על ידי צוותי שלישות ברמת הפיקוד, הזרוע והחיל, במקביל לתאריכי השחרור המרוכזים.

יציאה לחו"ל – חייל בודד

תוקף סעיף 21 מה10- יוני 92

21. חייל, שהוכר כחייל בודד לפי פ"מ 35.0808, יוכל לצאת לחו"ל לביקור משפחתו גם במסגרת חופשתו הרגילה, לפי פ"מ 35.0414.
עובדי

תוקף סעיפים 22 עד 24 מה1- מרס 95

22. חייל, העובד במשמרות ונמצא בחופשה של ארבעה ימים לאחר כל משמרת, לא יהיה זכאי לחופשה רגילה נוספת.
23. אחת לארבעה חודשים תירשם לחייל כאמור בכרטיסו האישי עובדת יציאתו לחופשת משמרת כחופשה רגילה.
הפסקת חופשה
24. חייל, שחלה בזמן חופשתו הרגילה ואושפז, שקיבל ימי "ג" בבית, שנפטר קרובו והוא חייב בישיבת "שבעה" או שנקרא לחזור ליחידתו, זכאי לנצל את ימי החופשה הנותרים, בתיאום עם מפקד יחידתו.
תוקף סעיפים 25 ו- 26 מה10- יוני 92
25. נוהל הטיפול בחייל שאושפז במיתקן רפואי מפורט בפ"מ 31.0503.
26. חייל כנ"ל, אשר קיבל את ימי החופשה הנותרים, המגיעים לו, זכאי להוצאות נסיעה ממקום השירות למקום מגוריו וחזרה, בהתאם לפ"מ 35.0301.
תוקף סעיף 27 מה1- מרס 95
27. מפקד היחידה ירשום את הפסקת החופשה ואת ימי החופשה הנותרים בכרטיס האישי של חייל.

אישור לעבודה בזמן חופשה

תוקף סעיף 28 מה10- יוני 92

28. חייל בחופשה רגילה, שניתן לו היתר לעבוד בעבודה פרטית מחוץ למסגרת השירות הצבאי (ראה פ"מ 33.0115) – יחולו עליו הוראות פ"מ 35.0411.

שינון

תוקף סעיף 29 מה1- מרס 95

29. פקודה זו תשונן לחיילי כל הדרגות אחת לשנה.

הוסף תגובה