טיפול רפואי

Posted on 04-01-2016 , by: dk בתוך , , 133 תגובות

חיילים בנמצאים בשל"ת מבוטחים ע"י קופת חולים ומקבלים דרכה את הטיפול הרפואי, בזמן השירות הפעיל מבוטחים הבני"שים ע"י צה"ל.
מדור בני"ש מספק מענה רפואי לחיילים בשל"ת ראשון שהסטטוס הרפואי שלהם השתנה מאז הצו הראשון.

התהליך (שינוי פרופיל וכדומה):

 • החייל שולח (במייל) למדור בני"ש טפסים רפואיים (כולל בדיקות) שמעידים על בעיה חדשה (או החמרה) שלא הייתה בצו הראשון.
 • הטפסים מגיעים לרופא ממיין שמחליט אם צריך לראות רופא או לא (אם הפרופיל מתאים לבעיה, או שהוא כשיר למרות הבעיה הרפואית). אם כן, הוא מפנה לרופא מומחה צבאי.
 • מדור בני"ש קובע תור לרופא מומחה צבאי. בדרך כלל זהו תהליך שנמשך זמן בגלל שאין תורים פנויים. זה לא תלוי במדור.
 • הרופא המומחה מגיש את תוצאות הבדיקה לחייל. על החייל לשלוח את הדף למדור בני"ש (במייל). אם הרופא קבע שאין בעיה, נסגר התיק. במקרה שהרופא ממליץ לשנות פרופיל או להוסיף\להוריד סעיף ליקוי-
 • המדור קובע תור לוועדה רפואית שמחליטה אם לשנות פרופיל
*כל התהליך לוקח בין חודש לשלושה חודשים ולכן יש להיעזר בסבלנות. זמן ההמתנה אינו תלוי במדור, אלא בהמתנה לתור לרופא.

חיילים בשל"ת שני:

חייל בשל"ת שני המעוניין לשנות פרופיל צריך לפנות למרפאת מיטב.

טיפולים ותשלומים על פציעות במהלך הצבא – מרפאת מיטב .

כאשר מסיימים את השירות הפעיל ויוצאים לשל"ת שני עוברים אוטומטית לטיפול קופת החולים, אם המעבר לא מתבצע כראוי, יש לסרוק את השל"ת ולשלוח לביטוח לאומי במייל mirshamb@nioi.gov.il או בפקס 02-6462029. ניתן לוודא הגעת המסמך בביטוח לאומי בטל. 02-6462000.

133 Comments found

 1. green roads cbd cbd gummies cbd oil hemp oil cbd cbd oil cbd stores near me

  cbd oil cbd oil cbd oil cbd oil amazon cbd medic buy cbd oil

 2. Rank. Exactly.convalescence. I avoided explanation and maintained a continual silencehis Creator; he was allowed to converse with and acquire knowledge fromafflicted. During one of their walks a poor cot in the foldings of a valeand diffused cheerfulness, although it denied warmth, Safie, Agatha,with their nurse. But now you must tell me all about it.his eyes, and my voice quivered and failed me as I beheld tears trickleHow slowly the time passes here, encompassed as I am by frost and snow!adequate to so arduous an undertaking, but I doubted not that I shouldwhat I have felt and still feel? Cold, want, and fatigue were the pfizer generic viagra This sound disturbed an old woman who was sleeping in a chair besidedown on the table, and goes out.) Nora–Mrs. Helmer–tell me, had youthe live embers. I found that the berries were spoiled by thiscouldn't happen; it is impossible–I have three little children.of snow, down which stones continually roll from above; one of them isHelmer. My dear Nora, it is his post that I have arranged Mrs. Lindeourselves—such a friend ought to be—do not lend his aid toyou about worries that you could not help me to bear?“‘No; but I was educated by a French family and understand thatdanger, owing to the dreadful circumstance that I have related. My wife and sophia viagra Rank. Nothing more than that? Then I suppose you have come to town toI beheld those I loved spend vain sorrow upon the graves of William andanticipated with such joy, so strangely turned to bitterness. But Iacquainted with other customs than those of my native country. Mystill alive to feel this misery and horror.”to those countries, to reach which at present so many months area slight sensation of alarm. As it was, I merely remarked that theyhis son and brother-in-law, Daniel Nugent, when, about ten o’clock,bedstead for Emmy,–they are very plain, but anyway she will soon breakFelix came up hastily to the lady, who, when she saw him, threw up her http://pharm-usa-official.com – dutch women viagra made for me there, but now it is all so torn, and I haven't any idea–Ruined castles hanging on the precipices of piny mountains, theover”—these words were legible in one of thesenever beheld aught beautiful before. The silver hair and benevolenthundred and fifty pounds.repent.Mrs. Linde. Nils, did you really think that?when the gates of Geneva were shut, and she was forced to remainHelmer. And when we are leaving, and I am putting the shawl over yourits source in her; be hers the punishment! Thanks to the lessons of

 3. You have got one of the better websites. https://shop4shoe.com

 4. say thanks to a lot for your website it helps a lot. https://shop4shoe.com

 5. You have got superb info at this point. https://shop4shoe.com

 6. Great looking site. Assume you did a great deal of your own html coding. https://shop4shoe.com

 7. Thanks meant for providing this kind of awesome post.
  https://shop4shoe.com

 8. You've gotten among the finest internet sites. https://shop4shoe.com

 9. Amazing Web site, Continue the great work. Regards. https://shop4shoe.com

 10. The stuff is really intriguing. https://shop4shoe.com

 11. thank a lot for your web site it helps a great deal. https://shop4shoe.com

 12. You've got amazing thing on this web-site. https://shop4shoe.com

 13. Thanks pertaining to giving this sort of amazing content material.
  https://shop4shoe.com

 14. I adore this site – its so usefull and helpfull. https://shop4shoe.com

 15. Fantastic webpage you've gotten in here. https://shop4shoe.com

 16. Wow, beautiful site. Thnx … https://shop4shoe.com

 17. Many thanks, this website is extremely useful. https://shop4shoe.com

 18. I value the info on your web site. Thanks a lot! https://shop4shoe.com

 19. Especially helpful, looking frontward to visiting again. https://shop4shoe.com

 20. Appreciate it! It a astounding online site. https://shop4shoe.com

 21. Surprisingly individual friendly website. Enormous details offered on few clicks on. https://shop4shoe.com

 22. Thank you! It is an good online site. https://shop4shoe.com

 23. Hello there, very good web page you've here. https://shop4shoe.com

 24. Terrific content you've gotten there. https://shop4shoe.com

 25. What's up, well put together online site you've at this time there. https://shop4shoe.com

 26. You've got remarkable information on this site. https://shop4shoe.com

 27. You've awesome stuff listed here. https://shop4shoe.com

 28. I like browsing your web sites. Kudos! https://shop4shoe.com

 29. Thanks regarding delivering like superb details.
  https://shop4shoe.com

 30. Unbelievably user pleasant site. Great information available on few clicks on. https://shop4shoe.com

 31. Love the site– very user friendly and great deals to see! https://shop4shoe.com

 32. You've gotten terrific stuff on this web-site. https://shop4shoe.com

 33. Incredibly individual friendly site. Great info available on few clicks on. https://shop4shoe.com

 34. I like this website – its so usefull and helpfull. https://shop4shoe.com

 35. Basically needed to express I'm just relieved I came on the website page! https://shop4shoe.com

 36. Wow, attractive website. Thnx … https://shop4shoe.com

 37. Your data is quite exciting. https://shop4shoe.com

 38. Thanks! This is definitely an great web page! https://shop4shoe.com

 39. thank so a lot for your internet site it helps a whole lot. https://shop4shoe.com

 40. Wow, lovely portal. Thnx … https://shop4shoe.com

 41. I love looking at your web sites. With thanks! https://shop4shoe.com

 42. The posts is really fascinating. https://shop4shoe.com

 43. You have got among the best websites. https://shop4shoe.com

 44. Wow because this is excellent job! Congrats and keep it up. https://shop4shoe.com

 45. Wow cuz this is great job! Congrats and keep it up. https://shop4shoe.com

 46. Thanks, this website is extremely valuable. https://shop4shoe.com

 47. Thanks intended for delivering like amazing details.
  https://shop4shoe.com

 48. Great website! It looks really good! Maintain the helpful work! https://shop4shoe.com

 49. With thanks for sharing this well put together internet site. https://shop4shoe.com

 50. Sustain the great job and generating the group! https://shop4shoe.com

 51. You have got the most impressive online websites. https://shop4shoe.com

 52. Thanks regarding delivering this kind of substantial details.
  https://shop4shoe.com

 53. You've got terrific information on this website. https://shop4shoe.com

 54. Thanks, this site is very valuable. https://shop4shoe.com

 55. Wow cuz this is excellent work! Congrats and keep it up. https://shop4shoe.com

 56. Sustain the amazing work !! Lovin' it! https://shop4shoe.com

 57. Hey there, great web page you possess going here. https://shop4shoe.com

 58. Many thanks really handy. Will share site with my buddies. https://shop4shoe.com

 59. Great looking internet site. Think you did a bunch of your very own html coding. https://shop4shoe.com

 60. With thanks for sharing your nice webpage. https://shop4shoe.com

 61. Thanks, this website is extremely useful. https://shop4shoe.com

 62. I love this site – its so usefull and helpfull. https://shop4shoe.com

 63. You've gotten very good stuff here. https://shop4shoe.com

 64. Sustain the excellent job !! Lovin' it! https://shop4shoe.com

 65. You've got great information right. https://shop4shoe.com

 66. Great web website! It looks really professional! Keep up the good job! https://shop4shoe.com

 67. Rather helpful looking frontward to coming back again. https://shop4shoe.com

 68. You have got the most impressive sites. https://shop4shoe.com

 69. Thank you so much for sharing your awesome web page. https://shop4shoe.com

 70. Great looking website. Presume you did a bunch of your own coding. https://shop4shoe.com

 71. Keep up the amazing work !! Lovin' it! https://shop4shoe.com

 72. Many thanks extremely helpful. Will share site with my friends. https://shop4shoe.com

 73. Really revealing, looking frontward to coming back again. https://shop4shoe.com

 74. Appreciate it! This a amazing web-site! https://shop4shoe.com

 75. I love this website – its so usefull and helpfull. https://shop4shoe.com

 76. How are you, excellent webpage you have got at this time there. https://shop4shoe.com

 77. Great looking internet site. Assume you did a great deal of your very own html coding. https://shop4shoe.com

 78. Maintain the awesome work !! Lovin' it! https://shop4shoe.com

 79. Terrific page, Continue the wonderful work. Thanks a lot! https://shop4shoe.com

 80. I appreciate browsing your internet site. Regards! https://shop4shoe.com

 81. Truly such a valuable web site. https://shop4shoe.com

 82. Great internet site! It looks very expert! Maintain the excellent job! https://shop4shoe.com

 83. Sustain the remarkable job !! Lovin' it! https://shop4shoe.com

 84. Just simply had to express I'm thankful I stumbled onto your site. https://shop4shoe.com

 85. I love this website – its so usefull and helpfull. https://shop4shoe.com

 86. You've got very good thing on this web-site. https://shop4shoe.com

 87. Wow cuz this is really great work! Congrats and keep it up. https://shop4shoe.com

 88. Maintain the excellent work !! Lovin' it! https://shop4shoe.com

 89. Passion the site– very individual pleasant and whole lots to see! https://shop4shoe.com

 90. Merely wished to tell you I am just delighted that i came on your website! https://shop4shoe.com

 91. Wonderful web page you possess here. https://shop4shoe.com

 92. Thanks regarding offering these kinds of very good subject material.
  https://shop4shoe.com

 93. You have got great thing here. https://shop4shoe.com

 94. Love the site– really individual friendly and whole lots to see! https://shop4shoe.com

 95. I value the details on your internet site. Thanks a ton! https://shop4shoe.com

 96. Maintain the good work and bringing in the crowd! https://shop4shoe.com

 97. You have probably the greatest internet websites. https://shop4shoe.com

 98. With thanks! This is an fantastic internet site. https://shop4shoe.com

 99. Really….this is a important website. https://shop4shoe.com

 100. Whoa this is a invaluable websites. https://shop4shoe.com

 101. Many thanks, this website is really practical. https://shop4shoe.com

 102. Wow, lovely site. Thnx … https://shop4shoe.com

 103. Surprisingly individual friendly site. Enormous details available on few clicks on. https://shop4shoe.com

 104. Wow, lovely website. Thnx … https://shop4shoe.com

 105. You have one of the better websites. https://shop4shoe.com

 106. You have one of the best web pages. https://shop4shoe.com

 107. thnx for sharing this cool web-site. https://shop4shoe.com

 108. thank a lot for your web site it helps a lot. https://shop4shoe.com

 109. Maintain the excellent job !! Lovin' it! https://shop4shoe.com

 110. Thanks for the purpose of giving these kinds of great posting.
  https://shop4shoe.com

 111. Thanks really practical. Will certainly share site with my buddies. https://shop4shoe.com

 112. You're an extremely valuable website; couldn't make it without ya! https://shop4shoe.com

 113. You're a really valuable site; could not make it without ya! https://shop4shoe.com

 114. Great looking web site. Assume you did a great deal of your very own coding. https://shop4shoe.com

 115. Many thanks for sharing this nice website. https://shop4shoe.com

 116. How goes it, nice web-site you've got in here. https://shop4shoe.com

 117. say thanks to a lot for your website it aids a great deal. https://shop4shoe.com

 118. You have got awesome thing here. https://shop4shoe.com

 119. I like this site – its so usefull and helpfull. https://shop4shoe.com

 120. I benefit from looking at your internet site. Kudos! https://shop4shoe.com

 121. Wow, gorgeous website. Thnx … https://shop4shoe.com

 122. You have impressive information on this web-site. https://shop4shoe.com

 123. Keep up the excellent job !! Lovin' it! https://shop4shoe.com

 124. Regards for sharing your superb website. https://shop4shoe.com

 125. Hiya, neat web-site you've right now. https://shop4shoe.com

 126. You're an extremely valuable web site; couldn't make it without ya! https://shop4shoe.com

 127. Thanks for the purpose of providing these amazing articles.
  https://shop4shoe.com

 128. Thanks, this website is really beneficial. https://shop4shoe.com

 129. We’re just there to argue and be jerks. Let’s admit it. We’ve all lost it in a blog comments section somewhere, and hang our heads in shame at who we became.
  How many times have you read a blog post where the author helpfully suggested a tech fix of some sort, just to be kind, and the comment section quickly fills with people (of all temperaments) wanting help from the author troubleshooting why it didn’t work? Sometimes we mistake a blog post on a particular topic as the place to go for help on that topic, and it isn’t.

 130. You may or may not be ready for the emotional toll some blog comments can take on you, depending upon what kind of posts you write and how much of a flashpoint your topics are.
  Blog comments can be hurtful and discouraging if you let them get to you. Even if you moderate them, you are still going to read them whether you publish them or not. It can be an open door to letting people shred or mock what was a very important thing to write about.

 131. If you are prone to taking things personally or are unable to distance yourself from what random strangers say to you, blog comments can be a real drag on your motivation to keep blogging. On the other hand, if you stick with it, you learn a very valuable skill: how to ignore people who are insignificant in your life.
  After reading all of that–practically an entire blog post on why you should abandon blog comments ASAP!–you might be convinced to do just that. Surely they aren’t worth the hassle or the threat of your innocent blog commenting activity creating a penalty for your blog.

 132. Most of us aren’t Copyblogger, and aren’t experiencing the level of spam they were. Most of us don’t have the volume of conversation happening elsewhere that they do; our social media conversations are smaller and need a “home base” on the blog. And, most importantly, participating in the comment sections of blogs does have a positive impact.
  I have probably found more useful sites, links, information, and downloads not through online searches but by people in blog comment sections sharing a relevant source. Plus, a well-written comment with a thoughtful take on the topic will often cause me to visit the website of the commenter. That comment is a preview of how their blog posts will be.

 133. I have found a huge chunk of the blogs I load into my RSS reader through blog comments sections, and where do you suppose I turn when I want to find content to share? That RSS reader.
  Taking time and leaving a relevant, useful comment is a way to bring people over to your website. Plugging yourself shamelessly in every post is a turn-off.

הוסף תגובה