לפרסום קול הקורא לחץ כאן

להורדת טופס הבקשה האחיד לחץ כאן

  טופס הגשת בקשה לקול קורא קק"ל ישיבות ההסדר

  פרטים של המגיש:

  שדה חובה למילוי

  נתוני רקע ותנאי סף (לכל נושא לצרף את האישור):


  שדה חובה למילוי

  כןלא

  שדה חובה למילוי

  כןלא

  שדה חובה למילוי

  כןלא

  במבנה קיים שבו מתקיימות עבודות שיפוץ, יש להמציא את היתר הבניה של המבנה עצמו בו מתקיימות העבודות, או לחילופין אישור מטעם מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה כי המבנה פטור מהיתר


  שדה חובה למילוי

  כןלא

  במידה והעבודות נשוא הבקשה מצריכות היתר, יש לצרף את ההיתר


  שדה חובה למילוי

  כןלא

  פרוט נושאים מתמשכים של מעורבות המוסד בקהילה:

  נא לפרט מה מהות הפעילות, אוכלוסיית יעד, מספר משתתפים, תדירות"

  מעמד בקרקע (לצרף את האישור):


  שדה חובה למילוי

  כןלא

  שדה חובה למילוי

  כןלא

  שדה חובה למילוי

  כןלא


  שדה חובה למילוי

  תנאים נוספים:  בשלות הפרויקט (יש לצרף אישורים / מסמכים – סמן בעיגול):


  שדה חובה למילוי

  הבקשה (בשקלים):


  שדה חובה למילוי


  שדה חובה למילוי


  שדה חובה למילוי