המעמד הצבאי בתקופת השל"ת

מעמדך כחייל בן ישיבת "הסדר" בפרק השל"ת הינו כשל חייל המשרת שירות חובה רגיל, למעט זכאותך לקבל תשלום ושירותים מצה"ל, לשאת תעודת חוגר וללבוש מדים.
חובתך כחייל בפרק השל"ת בכל הנוגע למשטר ומשמעת הן כחובותיו של כל חייל בשירות חובה רגיל.

הטיפול בחיילים בפרק השל"ת מתבצע ע"י מדור בני"ש בלבד!

כל טיפול שהחל בעניינך בלשכת הגיוס הופסק, במידה ואתה מעוניין להמשיך בטיפול בנושאי עתודה, זימונים שונים וכו' עלייך לפנות למדור בני ישיבות.

בתקופה השל"ת הינך כפוף פיקודית למפקדת "מיטב" – מדור בני הישיבות. לפיכך, עליך למלא אחר ההנחיות הניתנות לך ע"י המדור בכל שלב ובכל עת.

לבישת מדים

חל איסור ללבוש מדים בפרק השל"ת, אלא אם נדרשת לכך ע"י מדור בני"ש בלבד.

נוכחות בישיבה

ראש הישיבה אחראי על נוכחותם של החיילים במהלך פרק השל"ת. במקרה ואין ראש ישיבה, יקבע ראש ענף תגבורת סדיר ב"מיטב" נציג מהישיבה כאחראי על החיילים. לכל היעדרות מן הישיבה נדרש אישור מוקדם של ראש הישיבה או של ראש מדור בני"ש ב"מיטב".
חובתך להתייצב לכל זימון/קריאה שהתבצעה ע"י מדור בני"ש, הן בע"פ והן בכתב.

רק במידה ונשלחה לביתך/ישיבתך הודעה כי הינך משוחרר, אינך מחויב להתייצב. במידה ולא התקבל מסמך חתום ע"י מדור בני"ש הינך מחויב להתייצב לזימון אשר נשלח.

לימוד בישיבות ההסדר

חייל במסלול ה"הסדר" בפרק השל"ת רשאי ללמוד באחת מישיבות המוכרות כ"ישיבות הסדר" בלבד, על פי רשימת הישיבות המתעדכנת מעת לעת.

למידה בישיבות אשר אינן מוכרות כ"ישיבת ההסדר" אסורה באופן מוחלט.
חייל אשר יימצא כי אינו לומד בישיבת הסדר מוכרת, ישקול הצבא העברתו לשירות פעיל בכלל צה"ל ללא התראה מוקדמת. ראש ענף תגבורת סדיר ב"מיטב" מוסמך להפסיק את שירותו של החייל במסלול, בשל התנהגות הפוגעת במשמעת, הפרה של חובותיו כחייל בני"ש (היעדרות מהישיבה ללא אישור, עיסוק בעבודה או בכל עיסוק פרט ללימודים, לימודים בישיבה בה אינה רשום וכו'), או כל חובה מהחובות המפורטות בחוברת זו או בפקודות הצבא.

נוהל העברה מישיבה לישיבה

קיימים מספר מצבים להעברה מישיבה לישיבה:
1. העברה זמנית
2. העברה קבועה
3. שינוי מסלול

העברה זמנית (לתקופת ניסיון)

חייל המבקש לעבור לתקופת ניסיון לישיבה אחרת חייב לקבל אישית אישורים בכתב מהגורמים הבאים:
1. ראש הישיבה בה הוא למד.
2. ראש הישיבה בה הוא מבקש ללמוד לתקופת ניסיון (אין ללמוד בישיבה ללא ידיעת נציגי הישיבה – גם לא לניסיון).

על החייל חובת הבאת האישורים (להעברה זמנית ניתן לפקסס את האישורים) ווידוא קבלתם במדור בני"ש במידה ויתבקש לכך.
אישור העברה זמנית יינתן לתקופה של עד שבועיים. לאחר תקופה זו על החייל להביא אישור שחזר לישיבתו הקודמת או לבצע העברה קבועה כדלהלן.

העברה קבועה

חייל המבקש לעבור באופן קבוע לישיבה אחרת חייב לקבל אישית אישורים בכתב מהגורמים הבאים:

  • ראש הישיבה בה הוא לומד.
  • ראש הישיבה אליה הוא מבקש לעבור.
  • איגוד ישיבות ההסדר (רח' המלך ג'ורג' 54, ירושלים) 02-6253878, 02-6251060 .
  • אישורים אלו יינתנו על גבי "טופס מעבר בין ישיבות" הנמצא במזכירות הישיבה. טופס זה יועבר פיזית ע"י החייל למדור בני"ש בתל השומר. רק לאחר אישור המדור יאושר לחייל מעבר קבוע לישיבה החדשה.

שינוי מסלול

חייל המבקש לעבור באופן קבוע מישיבה אחת במסלול מסויים לישיבת אחרת אשר אינה באותו המסלול (או למסלול שירות שונה- לדוגמא, בין מסלול הסדר למסלול שילובים) מחויב בהגשת בקשה לשינוי מסלול\שיבוץ – טופס 55 באמצעות מדור בני"ש.
בשל השוני הקיים בין המסלולים נדגיש כי אין לעבור לישיבה אחרת ללא קבלת אישור רשמי ממדור בני"ש.
חייל המבקש לבצע הליך זה מחויב בשליחת מכתב למדור בני"ש בו מפרט את בקשתו וסיבת בקשתו.
יש לוודא קבלת מכתב זה מול המדור.

חובת הטיפול במעבר ישיבה מוטלת על החייל (ולא על מזכירת הישיבה או ראש הישיבה)
בהתאם לנוהל האמור לעיל, אין החייל משוחרר מטיפול בהעברתו לפני קבלת אישור ממדור בני"ש.
על החייל חלה החובה לדווח בכל מקרה של עזיבת הישיבה בה הוא רשום לישיבה אחרת, תוך שלושה ימים.

נוהל עזיבת מסלול

חייל המבקש לעזוב את המסלול חייב לקבל אישורים בכתב על גבי טופס הנמצא במזכירות הישיבה מהגורמים הבאים:

  • ראש הישיבה בה הוא לומד.
  • איגוד ישיבות ההסדר.

על החייל להתייצב אישית במדור בני"ש עם טופס עזיבת המסלול ומדים (במידה וקיבל).

במידה ועזיבת המסלול תתבצע במהלך השל"ת הראשון – עם הגשת טופס העזיבה החייל יישלח לראיון ק.מיון סדיר, ישובץ, יעלה על מדים ויתחיל מיידית את שירותו הפעיל. במידת הצורך ייצא לתקופת דחיית שירות עד מועד פתיחת הטירונות ליעד בו שובץ.

במידה ועזיבת המסלול תתבצע במהלך השל"ת האחרון (לאחר השירות הפעיל) – עם הגשת טופס העזיבה החייל יועזב באופן מיידי ויישלח בחזרה לזרוע הממונה על היחידה האחרונה שבה שירת.
חשוב להדגיש כי אין חובה שהחייל ישובץ במקצוע/חיל/יחידה שבה הוא שירת לפני עזיבת המסלול.

השיבוץ יהיה עפ"י צרכי צה"ל. לדוג' חייל ששירת בחטיבת גבעתי יישלח למפקדת זרוע היבשה (מז"י) לשיבוץ מחדש וחייל ששירת בחיל המודיעין יישלח למפקדת קצין מודיעין ראשי (מקמנ"ר) לשיבוץ על ידם.

חובות על חיילים בפרק השל"ת

חובה על כל חייל לעדכן את מדור בני"ש תוך 3 ימים על כל שינוי במעמד כמפורט:
1. כתובת;
2. מספר טלפון;
3. מספר פלאפון;
4. מצב משפחתי;
5. מצב רפואי;
6. היעדרות מהישיבה;
7. הפסקת לימודים בישיבה (בין ביוזמתך ובין ביוזמת הישיבה);
8. מעבר לישיבה אחרת.

בפרק יציאתך לשל"ת לאחר ביצוע שירות פעיל ולאחר חתימה על מסמכים וקבלת תעודת של"ת במדור בני"ש תחויב לבצע הפעולות הבאות:

1. להירשם במזכירות הישיבה על כך שחזרת לשל"ת.
2. להירשם בקופת חולים – חובה להירשם לאחת מקופות החולים עבור תקופת השל"ת. עליך למסור לקופת חולים אישור על פרק השירות הפעיל שביצעת. את האישור ניתן להוציא במדור בניש, ע"מ לקבל פטור מתשלום על תקופת השירות הפעיל.
במידה ויש בעיה ברישום בקופה יש לפקסס צילום תעודת השל"ת לפקס 02-6462029 ולהתקשר למוקד ביטוח לאומי 02-6462000 לוודא קבלת המסמך וטיפול בנושא הרישום.
3. להירשם בביטוח הלאומי – חובה על החייל לגשת לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו ולפתוח תיק בביטוח הלאומי לצורך תשלומי המס המקביל עבור ביטוח האשפוז. עליך להוציא אישור מקצין העיר הקרוב למקום מגוריך המפרט את תאריך תחילת המסלול (תאריך החיול) ותאריך סיום המסלול (תאריך השחרור מהסדיר) ע"מ לקבל פטור מתשלום על תקופת השירות הכוללת (תקופת השירות ללא תשלום + השירות הפעיל).

יחידת מילואים – שירות ללא תשלום לאחר ביצוע שירות פעיל

בפרק השל"ת השני תיקלט ביחידת מילואים, בהתאם להכשרתך הצבאית לשם כוננות לשעת חירום וזאת מבלי לפגוע במעמדך כחייל בשירות סדיר.
ליחידות המילואים אין כל אחריות פיקודית על החיילים בעת רגיעה (למעט בנושאי גיוס חירום).
ניתן לקרוא לחיילים לאימונים ולתרגילי גיוס של יחידת המילואים כמפורט בהמשך.

שירות פעיל במהלך פרק השל"ת השני

חיילי מסלול ההסדר בפרק השל"ת השני נקראים לשירות פעיל למטרות שונות כגון: ראיונות הצבה ליחידת מילואים, אימונים, תרגילי גיוס וכו'.
על כל תקופת שירות פעיל תקבל משכורת צבאית (שכר חובה).

יש לוודא הימצאות זוג מדים ונעליים צבאיות בישיבה לכל מקרה של קריאה מיידית.

ייתכן שבתקופת השל"ת תקרא לפל' אורגנית שלא במסגרת יחידתך במילואים לתעסוקות מבצעיות. זימון שכזה יהיה על פי בסיס של תוכנית של אכ"א ועדכון של "איגוד ישיבות ההסדר".

נוהל זימון

הקריאה לשירות ביחידת המילואים תיעשה ע"י מדור בני"ש בלבד.

אין להתייצב לצו אשר לא הונפק ונחתם ע"י מדור בני"ש!

הקריאה תהיה באמצעות צווי זימון לקריאה חתומים ע"י קציני מדור בני"ש ונושאים חותמת ד.צ 01290 או ע"י קריאה טלפונית ממדור בני"ש.
עם זאת רשאיות יחידות המילואים לזמן ישירות את החיילים למטרות הבאות:
1. זימון בשעת חירום;
2. זימון לתרגילי גיוס;
3. זימון לסיור כתובות.

אין יחידות המילואים רשאיות לזמן את החיילים באופן ישיר שלא לאחת מן המטרות הנ"ל.
באם תקבל קריאה מיחידת המילואים שלא למטרות הנ"ל עליך לשלוח את צו הקריאה במיידית למדור בני"ש, אשר יטפל בביטולו.

שים לב: כל עוד לא התקבלה הודעה על ביטול הצו, יש להתייצב על פיו. בנוסף על כך, חייל אשר יגיע לשירות אליו לא זומן ע"י מדור בני"ש, לא יוזנו לו ימי השרות הפעיל ולכן לא יקבל על כך שכר.

1. שעת חירום

בשעת חירום תיקרא ע"י יחידת המילואים ללא כל זימון נוסף ממדור בני"ש.
בנוסף, גם בתקופת השל"ת הראשון וגם בתקופת השל"ת השני ייתכן שתזומן למשימות שהוגדרו ע"י אגף כח האדם ולכן תמיד ובייחוד בשעת חירום יש להישאר זמינים לקריאות ממדור בני"ש.

תרגילי גיוס

אם תקבל הודעה מיחידת המילואים על תרגיל גיוס או שיחידת המילואים תופעל בתרגיל גיוס פומבי עליך להתייצב בהתאם להודעה שתקבל במסגרת הנחיות הגיוס לחירום של יחידתך.

סיור כתובות

יחידות המילואים מבצעות באופן שגרתי בדיקות לכתובות חיילי המילואים. יחידת המילואים רשאית לדרוש מהחיילים לשהות בתאריך מסוים בכתובתם העיקרית.
חייל "הסדר" יודיע ליחידת המילואים על שתי כתובות:
1. ביתו – כתובת מגורים עיקרית.
2. הישיבה בה הוא לומד – כתובת מגורים משנית.

שיבוץ בשחרור

עם השחרור משירות סדיר, תוצב על יחידת המילואים בה שרתת במהלך תקופת השל"ת האחרונה, למעט מקרים חריגים ובכפוף לצרכי הצבא.

קיצור שירות

במדור בני"ש ישנם שני סוגי קיצורי שירות שלא במסגרת הקלות תנאי השירות.
1. קיצור עקב שליחות חינוכית – עד שלושה חודשים.
2. קיצור עקב סיבות אישיות.
במטרה לקבל קיצור שירות יש להגיש בקשה למדור בני"ש בנוסף להמלצת איגוד ישיבות ההסדר (במידה והישיבה חברה באיגוד) והמלצת ראש ישיבת החייל.
במידה והסיבה בגינה אתה מעוניין לקצר את שירותך הינה כלכלית עלייך לפנות למש"קית הת"ש.
לא יינתן קיצור שירות עקב "חיול מאוחר" או מסיבות גיל, ביום החיול אתה מתחייב לשירות של 44 חודשים וכל קיצור יידון לגופו.

משמעת

בנוסף לחובת הלימוד בישיבה אותה כבר הזכרנו, התלמיד בתקופת השל"ת הינו חייל צה"ל לכל ענייני המשטר והמשמעת.

1. חל איסור מוחלט על נסיעה בטרמפים.
2. באם קיבלת תלונת משטרה צבאית עלייך לדווח טלפונית מיידית למדור בני"ש. המדור יזמנך לדין משמעתי.
3. יש לשמור על תעודת השל"ת שברשותך (הרחבה בעמוד 13). במידה והתעודה נאבדת עלייך להגיע בימי חמישי למדור ולהישפט עליה בתיאום מראש.
4. כל עבירה על פקודות הצבא עלולה להביא למצב בו תורחק ממסלול ההסדר. במידה ויש עניין שאינו ברור בנושא משטר ומשמעת יש לפנות למדור בני"ש להרחבה בנושא.