כללים הנוגעים לחיילים ולחיילות המקיימים אורח חיים דתי

שיבוץ בהכשרה

 1. טרום קליטה בהכשרה – באם ניתן הדבר טרם הגעת החיילים להכשרה – יש לאסוף מידע אודות הצהרתם על אורח חיים דתי כבר בשלב ההכשרות הקודמות.
 2. תהליך הקליטה בהכשרה
  • ביום הראשון לתהליך הקליטה להכשרה משותפת או להכשרה מעורבת, ישאלו כל חייל וחיילת, באופן אישי, ובטרם שובצו למסגרות ההכשרה, האם קיימת מניעה מסיבות של אורח חיים דתי, לשילוב עם בן המין השני במסגרת לא – מיגדרית (מסגרת משותפת לגברים ונשים)
  • לחייל ולחיילת המקיימים אורח חיים דתי קיימת הזכות לבקש במהלך תהליך הקליטה להכשרה משותפת שיבוץ במסגרת מיגדרית (מסגרת המורכבת מבני מין אחד)
  • כל שאלה הנוגעת להיותו/ה של חייל/ת שומר/ת אורח חיים דתי – על מפקד היחידה להתייעץ עם רע"ן אוש"ל ברבצ"ר.
 3. שיבוץ לחייל /ת דתי/ה – חייל או חיילת המקיימים אורח חיים דתי שביקשו שיבוץ במסגרת מיגדרית ישובצו במסגרת מיגדרית.
 4. דרג המסגרת ההומוגנית לשיבוץ חייל/ת דתי/ה- דרג המסגרת ההומוגנית יקבע על פי היכולת של בסיס ההכשרה, בהתאם לגודל מסגרת ההכשרה: בהתקיים יותר מפלוגה אחת, תוגדר אחת הפלוגות כפלוגה מיגדרית עם סגל תואם מגדרי. לפלוגה זו ישובצו החיילים אשר שומרים על אורח חיים דתי. אם לא קיימות שתי פלוגות – תבוצע ההפרדה ברמת המחלקה. אם לא קיימות שתי מחלקות – תבוצע ההפרדה ברמת הצוות.
 5. בהעדר אפשרות לשיבוץ במסגרת מיגדרית (הומוגנית) או בהתקיים הפרדה ברמת הצוות בלבד, אשר מתנגשת עם אמונתו של החייל הדתי – לא יחויב החייל הדתי להשתבץ במסגרת זו.

ביצוע משימה – חייל וחיילת ביחידות

 1. חייל/חיילת זכאים לבקש להימנע מביצוע פעילות משותפת עם בן המין השני המביאה למצב של ייחוד, לרבות תורנות שמירה, ניווט, נסיעה ברכב וכו'.
 2. זכות זו אין משמעותה מתן פטור מביצוע המשימה, אלא מהווה קו מנחה לציוות למשימה.

סגל ומדריכים

 1. בבסיסי הדרכה, בהם יש חשש למגע פיזי בעת הפעילות, יש לבנות מאגר של מדריכים ומדריכות בסדיר / במיל' שיאפשרו אימון והשתתפות של החיילים כולם.
 2. מסגרת מיגדרית ובה חיילים שומרי אורח חיים דתי תודרך על ידי סגל לרבות מדריכי אימון גופני ומדריכי קליעה בני אותו מין.
 3. בכל בסיס טירונות של מג"ל תהיה מסגרת פלוגתית אחת, המורכבת מסגל בנים בלבד.
 4. ככלל, ביחידות המבצעיות יועבר האימון הגופני ע"י מפקדים.

פעילות פנאי יחידתית

 1. מפקדים יהיו ערים להימצאותם של חיילים דתיים או הימצאותן של נשים ביחידתם, יתחשבו ברגשותיהם של אלו וגם אלו בתכננם כל סוג של פעילות
 2. טרם זימון נופש מאכ"א פרט חובה על המפקדים לברר בקרב פקודיהם האם קיימת מניעה להשתתפותם של חייל/חיילת המקיימים אורח חיים דתי.
 3. למסגרות דתיות יתוכננו נופשים בהתאם להעדפות ולאופי המסגרת.
 4. חיילים / חיילות, אשר השתתפותם בנופש משותף לנשים וגברים נוגדת את אמונתם ואורח חייהם, ישוחררו, תוך תכנון פעילות אלטרנטיבית לחיילים אלו.
 5. יובהר כי חייל / חיילת המקיימים אורח חיים דתי לא יבצעו שמירה או כל תורנות אחרת כתחליף לאי השתתפותם בפעילות הפנאי היחידתית.
 6. מגוון האומנים המוקצה ליח' המילואים בערב יחידה, יאפשר מימוש הערב גם ביחידות בהן משרתים מספר רב של חיילים דתיים.

כללים לענין שירות משותף ביחידה חיילים וחיילות.

איסור פגיעה בכבוד וברגשות

 1. חל איסור מוחלט על פגיעה בכבוד וברגשות על רקע מין או נטייה מינית או אמונה דתית.
 2. האיסור חל על כל דרך העשויה לפגוע בכבוד ו/או ברגשות לרבות פרסום, השמעה, אמירה, הצגה, סיסמאות, שלטים, ציורים, שירים, הרצאה, אמצעי הדרכה או הסברה.
 3. בכל סרטי ההדרכה וההסברה המופקים ע"י צה"ל או נרכשים ע"י צה"ל ומופצים בתוכו, לא ישולבו אלמנטים או רמיזות העשויים לפגוע ברגשות חיילים או חיילות.

הפרדת מגורים

 1. הפרדה וגידור- יש להקצות מגורים נפרדים לחיילים ולחיילות,בהם לא מתאפשרת היכולת לראות ממגורי הבנים לתוך מגורי הבנות ולהפך, באופן הבא:
  • מבנה – מגורים בשני מבנים נפרדים או במבנה משותף המפוצל לשני אגפים נפרדים, באמצעות שתי כניסות נפרדות או גרם מדרגות במרכז המבנה, המפצל את המבנה לשני אגפים נפרדים או לקומות נפרדות; יש לנקוט בכל אמצעי בר ביצוע על מנת למנוע את היכולת לראות ממגורי הבנים למגורי הבנות ולהיפך. האמצעים יותקנו במגורי שני בני המינים – התקנת מחיצות עם דלת להפרדה בין מסדרונות או בין מסדרון לגרם מדרגות כאשר מדובר בבנין מגורים משותף, התקנת/חיפוי וילונות בחלונות חדרים וכיוב'.
  • במאהל – אוהלים בשני מתחמים נפרדים, המגודרים כל אחד בגדר המכוסה באמצעי הפרדה אטום כגון ברזנט, יוטה וכד', בגובה שני מטרים; שני מתחמי האוהלים יורחקו זה מזה ככל שניתן במסגרת אילוצי התשתית;
  • במשימת אבטחה, שמירה או כוננות – חדרים נפרדים במגורי השומרים, במגורי כיתת הכוננות או בחמ"ל או באוהלים נפרדים.
  • במשימה/תרגיל בשטח – יוקצו שטחים נפרדים אשר יגודרו בגדר/מחיצה ארעית המהווה אמצעי הפרדה אטום כגון ברזנט, יוטה וכד'. מאהל הגברים ומתקניו ומאהל הנשים ומתקניו יורחקו זה מזה בין 50 ל – 100 מ', ובכפוף לאילוצי תשתית ואבטחה.
 2. מקלחות ושירותים
  • ככלל, יש להקצות מקלחות ושירותים נפרדים לחיילים ולחיילות.
  • היכן שלא ניתן לקיים הפרדה זו (בשל מיעוט של אחד משני בני המינים), יש לקבל אישור חריג של רע"ן שיל"ן ביוהל"ן ורע"ן אוש"ל ברבצ"ר. בנוסף, תותקן נעילה פנימית לכל אחד מהמיתקנים, ותפורסם הנחייה מפורשת ע"ג המתקן המחייבת נעילת המתקן בעת השימוש בו.
 3. שילוט – בכניסה למגורים ייתלה שלט בולט ועליו כתובת זו "מגורי חיילות – מחוץ לתחום לחיילים", או "מגורי חיילים -מחוץ לתחום לחיילות", בהתאם.
 4. כניסה למגורי בן המין השני
  • לא תותר כניסה הדדית של חיילים ושל חיילות איש למגורי רעהו.
  • גורמי רפואה, רשאים להיכנס למגורי בן המין השני ללא ליווי בכפוף לאי יכולתו/ה של החולה להגיע למרפאה;
  • סגל הפיקוד של המסגרת, מפקד המחנה, מש"קי האחזקה, רס"ר המשמעת ומש"ק המשמעת רשאים להיכנס למגורי בן המין השני לשם מילוי תפקידם בלבד, לרבות עריכת ביקורות ומסדרים, ובלבד שילוו ע"י בן המין השני.
 5. מיקום שטחי ציבור – מועדון היחידה, פעילויות הדרכה או לימודים – ימוקמו בשטח ציבורי שאינו במתחם המגורים. בהכשרות יש לוודא קיומם של מתקנים (שאינם חלק מהמגורים) המאפשרים לימוד משותף.
 6. חריגים – בקשות חריגות (חריגה מהסדרי מגורים/שטחי ציבור ו/או התרת כניסה של גורמים נוספים על המפורט לעיל, למגורי בן המין השני, יוגשו ע"י מפקדי יחידה בדרגת סא"ל, לפחות, לאישור רע"ן אוש"ל ברבצ"ר ורע"ן שיל"ן ביוהל"ן. תוקפם של האישורים לא יעלה על שנה. רע"ן אוש"ל ורע"ן שיל"ן, מוסמכים ביחד או לחוד, לבטל, בכל עת, ואף באופן מיידי, אישור שניתן וכן לשנותו או להתנותו בתנאים.טפסי דוגמא לבקשות חריגות מצויים בפ"מ 33.0207.

לינת חיילות לרבות לינת חיילת לבדה ביחידה

 1. חיילת תלון במגורים , מכל סיבה שהיא, לרבות ריתוק או שלילת חופשה, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
  (א) במגורים שוהות שתי חיילות לפחות ואף לא אחת מהן מוצבת לשמירה מחוץ לתחום המגורים;
  (ב) בכל עת, לא תישאר החיילת מנותקת ומבודדת משאר הנותרים ביחידה;
  (ג) לגבי לינת חיילת לבדה – קיים בתיק מפקד תורן העתק המסמך המאשר לינת חיילת לבדה ביחידה, כמפורט בסעיף משנה (ב) להלן, ומפקד תורן אישר על גבי המסמך, בחתימתו, כי קרא את תוכנו.
 2. מפקד יחידה בדרגת סא"ל רשאי לפנות לגורם הפרט בסמכות (רע"ן הפרט/רמ"ד פרט/קצינת ת"ש) ובהעדרם – למפקדם או אם טרם מונה גורם פרט – לרע"ן שיל"ן ביוהל"ן , בבקשה חריגה. עליו לעשות כן בכתב, ע"ג טופס המופיע בפ"מ 33.0207 ובו תנאי הלנת חיילת לבדה. גורם הפרט יוכל לבטל, בכל עת, לרבות באופן מיידי, אישור שניתן וכן יוכל לשנותו או להתנותו בתנאים כפי שיראה לנכון.

ה) הופעה ולבוש

 1. חיילים וחיילות ינועו בלבוש צבאי מלא בכל שעות היממה, למעט חריגים המאושרים על פי פקודת מטכ"ל 33.0507 וחוברת הופעה ולבוש של ענף משטר ומשמעת – אכ"א.
 2. יודגש כי, בניגוד לנורמה הקיימת, חל איסור על מפקדים להתיר לחיילות ו/או לחיילים לבוש אזרחי לאחר שעות הפעילות (למעט בשטח המגורים).
 3. בשטח המגורים שהינו גלוי לבני המין השני יש לנוע בלבוש הולם (מינימום מכנס וחולצה).
 4. מדריכי ומדריכות אימון גופני יופיעו לשיעורים בלבוש תקני המנופק ע"י צה"ל,בבסיסים בהם משרתות באופן מובנה מסגרות דתיות הומוגניות יוצבו בנים מדא"גים. (אסורה גופיה לבני שני המינים).
 5. חיילים וחיילות יופיעו לאימון גופני בלבוש הולם (אסורה גופיה לבני שני המינים).