ישיבות ההסדר – ערכים ומגמות חינוכיות – הרב יצחק שילת

Posted on 20-01-2016 , by: dk בתוך , 6 תגובות

הרב יצחק שילת

בנאים – אלו תלמידי חכמים

דמותו של תלמיד חכם מאופיינת על ידי חז"ל כדמות של אישיות בונָה. המקור המפורסם לכך, השגור בפינו מסידור התפילה, מופיע בסיום מסכת ברכות (סד, א):

אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר (ישעיהו נד, יג): 'וכל בניך לִמודי ה' ורב שלום בניך' – אל תקרי בָּנייך אלא בּוׂנייך.

לכאורה לא מובן מה ראה רבי חנינא להוסיף לדבריו את הסיפא: "אל תקרי בנייך" וכו' – מה הייתה מימרתו חסרה בלעדיה? אך כבר לימדונו רבותינו (ירושלמי, ראש השנה ג, ה): "דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר". את השלמת מימרתו של רבי אלעזר בשם רבי חנינא אנו מוצאים בדברי רבי יוחנן, שהיה רבו של רבי אלעזר ותלמיד חבר לרבי חנינא. המשנה במסכת מקוואות (ט, ו), המדברת על בגדיהם של 'בנאין', המקפידים על נקיון מלבושיהם, לעומת בגדו של 'בּוּר' שאינו מקפיד – מתפרשת על ידי רבי יוחנן כך (שבת קיד, א):
מאי בנאין? אלו תלמידי חכמים, שעוסקין בבניינו של עולם כל ימיהן.

נמצא 'בנאי' כינוי קבוע לתלמיד חכם, ונמצאו דברי רבי יוחנן הם הם המשוקעים בעומק מימרתו של רבי אלעזר בשם רבי חנינא: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם – משום שתלמידי חכמים בנאים הם, דמויות קונסטרוקטיביות, העסוקות תמיד בבניית החברה, בהשלמתה ובשלומה.

הבנייניות, הקונסטרוקטיביות, כמאפיינת יסודית של העשייה הדתית, מופיעה במלואה גם בחלק הנסתר של התורה. שם מתוארת העבודה הדתית כולה כעבודת תיקון העולם, הקמתו משבריו ומהריסותיו, הוצאתו ממצב של תוהו – חומרי גלם מפוזרים בערבוביה – למצב של תיקון, בניין ושכלול.

בדורות האחרונים, מעת ראשית שיבת ישראל לארצו, מקבלת תורת הבנייניות משמעות מיוחדת. "לחיים של יצירה הנני קורא אתכם" – מהדהדות באוזנינו מילותיו של מרן הראי"ה זצ"ל בפתיחת הרצאתו לפני תלמידי חכמים שבארץ ישראל (ראש הרצאת הרב). הם, העסוקים בבניינו של עולם כל ימיהם, נקראים לעמוד בראש מחנה הבונים את עם ישראל בארצו. אכן, הבניין החמרי, המדיני, הביטחוני והכלכלי – חשוב הוא ועצום. אך בשביל לתת לו מעמד איתן, יציב וקיים – יש לבנות בתוכו את הרוח. "לעדן ולקדש את יסודי התחייה החילוניים, עד שיהיו ראויים לשאת עליהם את סבל תפקידם – זאת היא מגמה מוכרחת", כך חזה הרב זצ"ל בהרצאתו. כיום נוכחים אנו לדעת עד כמה הדברים רציניים ונוקבים. עד כמה גדול הצורך להפיח את נשמת החיים, את תוכן הקודש, את המגמה המוסרית, בגוף החיים הלאומיים.

ישיבות ה'הסדר' והציבור הקשור אליהן עומדים בתווך, בין שני מחנות. המחנה האחד מנוכר – במידה קטנה או גדולה – לנשמת חייו של העם, לתורתו ולמורשתו. המחנה האחר מנוכר – כנ"ל – לגוף חיי העם, למפעלו ולמדינתו. מי ירפא לעמנו? מי יורה את הדרך? מי יקרב, ובסופו של דבר יאחד, את חלקי העם? רק תלמידי חכמים גדולים, גדולי תורה וגדולי דעה, שלמים בתורתם ובמעשיהם, חודרים לעומק יסודי האמונה, ומתוכם שואבים את נאמנותם לבניין האומה בחומר וברוח – רק הם יוכלו להרים את משא העם, רק הם יוכלו לקדש את השם ברבים.
להצמיח מתוכנו גדולי תורה כאלה – זהו ראש הפסגה של האתגרים העומדים בפני ישיבות ה'הסדר'.

אמנם, אין אנו עסוקים בחיפוש מתכונים להצמחת גדולי תורה. גדולים אינם צומחים לפי מתכון. אולם עם זאת, ברור שגדלות תורתית אמיתית זקוקה לפחות לשלושה "קדקודי צמיחה" ערכיים, שאליהם אנו מנסים לחנך את תלמידינו. ואלו הם:
א. שקידת התורה. אין התעלות בתורה, וכל שכן שאין גדלות בתורה, בלי התמדה גדולה. סדר היום הישיבתי בנוי בעיקר על מוטיבציה עצמית. אין הרבה שיעורים ביום אחד, ואת רוב הזמן נקרא התלמיד לנצל בעזרת "הדלק" הפנימי שלו. גם אם בהתחלה העבודה קשה – במשך הזמן באים הסיפוק, השמחה וחדוות היצירה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה שאוהב תלמיד חכם את התורה, ונהרות לא ישטפוה, רשפיה רשפי אש, שלהבתיה.
ב. אהבת האמת. שאיפתנו בלימוד היא להגיע לבירור האמת התורתית, כפי מידת יכולתנו. בעומק העיון, ברוחב הבקיאות, בבירור ישר של השיטות והדעות, בהרחבת המקורות ובדקדוק הגרסאות, ברוח חופשית, משוחררת מדעות קדומות, ובענווה רבה אל מול גדולת הדורות – באלה ובכאלה תצמח לנו גדלות של תורה.
ג. קדושת התורה. התורה איננה מקצוע לימודי גרידא, והעיסוק בה אינו עיסוק "אקדמי". התורה נלמדת על מנת להפנים את קדושתה ואת ערכיה. "תכלית חכמה – תשובה ומעשים טובים" (ברכות יז, א). הישיבה מהווה בית יוצר לאישיותם של תלמידיה. וכך רשם מו"ר רבי דוד כהן, "הנזיר" זצ"ל, בסיום תכנית הלימודים המפורטת שערך לישיבה המרכזית: "אבל לא שיעורי הלימודים לחוד, אלא עבודת החינוך האישי עיקר; כלבני הנביאים, תיקון המידות והעלאת החיים, לתחיית רוח הנבואה" (נזיר אחיו א, עמוד רעח).

כל בנייך לימודי ה'

נשוב אל מימרתו של רבי אלעזר ברבי חנינא. לכאורה – תלמידי חכמים הם קבוצה נבחרת, אליטה רוחנית. אך לא כן משמיענו הכתוב שדרש רבי חנינא: "וכל בניך לִמודי ה' ורב שלום בניך". כל בניה של כנסת ישראל צריכים להיות לימודי ה'.
והנה, דווקא בעולם המודרני – הרעיון אינו צריך להישמע מוזר. יודעים אנו על חוק חינוך חובה, המקובל במדינות העולם, אשר אורך תחולתו הוא פונקציה של קידמתה ורווחתה של המדינה. ככל שמדינה מתקדמת יותר – כן היא מסוגלת להעניק לבניה, ולדרוש מהם, השכלה גבוהה יותר כדרישה בסיסית לחיים נאורים, חיים של יצירה ושל שותפות חברתית. אם נבין את מימרתו של רבי חנינא כשאיפה לחוק חינוך תורני לכל, כשאיפה לכך שכל בנינו יהיו תלמידי חכמים כמשמעו – כלומר: יושבים כך וכך שנים לפני חכמים ומקבלים תורה מפיהם – הרי לנו תשובה לתמיהתנו: כשם שמקובל בעולם שפרופסורים ישנם רק מעטים, אך סטודנטים ישנם רבים, וכל מדינה מתברכת במספר בניה הזוכים להשכלה גבוהה – כן, להבדיל, 'תלמידי חכמים' במובן "המקצועי", דהיינו גדולי תורה ומרביצי תורה בישראל, הם – מטבע המציאות האנושית – מיעוט בעם, אך כל בניו יכולים להיות לימודי ה', כולם יכולים לקבל השכלת-יסוד תורנית, אשר מִשכה ורמתה תלויים ברמת ההתפתחות הרוחנית הלאומית.

במדרש ויקרא רבה (ב, א) מתארים לנו חז"ל "נוהג שבעולם" בימיהם:
בנוהג שבעולם, אלף בני אדם נכנסים למקרא – יוצאים מהם מאה. מאה למשנה – יוצאים מהם עשרה. עשרה לתלמוד – יוצא מהן אחד (פירוש 'מתנות כהונה': להוראה). הדא הוא דכתיב: 'אדם אחד מאֶלֶף מצאתי' (קהלת ז, כח).
אם כניסה למקרא היא חינוך יסודי, כניסה למשנה חינוך תיכוני, וכניסה לגמרא חינוך גבוה – הרי שמתואר כאן מצב לגמרי לא מזהיר, שבו רק עשירית מן המתחילים שלב חינוכי אחד זוכה לעבור לשלב הבא. האידיאל של "וְכָל בָּנַיִךְ לִמּוּדֵי ה'" תובע חתירה לעלייה מתמדת, הן באחוז הזוכים לכל שלב משלבי החינוך, והן ברמתו של החינוך בכל שלב ושלב. דורו של חזקיהו המלך – שביקש הקב"ה לעשותו משיח – צוין בכך ש"בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ" (סנהדרין צד, ב). וכל כך למה? משום ש"מגבת ועד אנטיפרס לא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה". מערכת חינוך מעולה היא שהצמיחה את הדור שלא נמצאו בו עמי הארץ.

אמנם, בין מי שאינו עם הארץ, מי שהוא בגדר בן תורה, לבין תלמיד חכם שתורתו אומנותו – ישנו הפרש טבעי. גם אם נאמר שהיחס של אחד לעשרה בין הנכנסים לגמרא ליוצאים להוראה אינו דוגמא לדורות דווקא, ואף הוא צילום של מצב היסטורי נתון – מכל מקום ברור שישנה התפלגות טבעית בין בני אדם לגבי עיסוקם העיקרי בחיים: הרוב עוסק בדרך ארץ תוך קביעת עיתים לתורה, והמיעוט עוסק בתורה כעיסוק מרכזי, ומורה אותה לרבים. את דברי רבנו תם בתוספות ישנים במסכת יומא (פה, ב ד"ה תשובה) "דתלמוד תורה טפל לגבי דרך ארץ, מדקתני יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אלמא דרך ארץ עיקר" – אפשר להבין הן במישור האישי והן במישור הציבורי: במישור האישי מדובר כאן על רוב בני אדם, שלגביהם העיסוק בדרך ארץ הוא עיקר מבחינה כמותית, ותלמוד תורה טפל לו, ובמישור הציבורי מדובר על היחס שבין מספר העוסקים בעיקר בדרך ארץ, שהם הרוב, לבין מספר העוסקים בעיקר בתורה, שהם המעט.

חזק ונתחזק בעד עמנו

וכאן נפתחת בפני מוסדות החינוך התורני דילמה חינוכית: יש המעדיפים להטיף לכך שכל תלמיד הנכנס לבין כותלי הישיבה חייב להיות "גדול". ואף אם ממאה נכנסים יצאו רק עשרה "גדולים" – על הכל לדעת שהישיבה הוקמה למענם ובשבילם. משל למה הדבר דומה? לבית ספר לטייס. בית הספר לטייס הוקם בשביל להוציא טייסים, ואם נכנסים בשעריו מאה ויוצאים עשרה – הרי בשביל העשרה הללו הוקם בית הספר. השאר הם, פשוט, נושרים. כמובן: בשביל להוציא עשרה טייסים יש צורך אמיתי להכניס מאה, כך שאין כאן בזבוז משאבים ויגיעה לריק, ומכל מקום אותם העשרה הם התכלית.

לעמדה זו יש השלכות חינוכיות מעשיות, שאחת הבולטות שבהן היא התעלמות גמורה מצד המחנכים מבעיית התעסוקה העתידית של אותם תלמידים שלא יהיו תלמידי חכמים "מקצועיים". יתר על כן: בגלל בלעדיות המגמה לגדל תלמידי חכמים שתורתם אומנותם – 'נסחפים' למגמה זו, שלא בטובתם, ומתוך חוסר לגיטימציה מוסרית לאלטרנטיבה, גם תלמידים שאינם מתאימים לה; והנזק האישי והציבורי הצפוי – רב. תוצאה ישירה נוספת ממדיניות זו היא הנטייה של "הנושרים" למצוא פרנסות פחות יצרניות, פחות מקצועיות ומתוחכמות ופחות תורמות לכלל ישראל משהיו יכולים אנשים ברמתם למצוא עם הכוונה מתאימה.

עמדתנו העקרונית היא שישיבה איננה רק בית ספר לרבנים. ישיבה היא בית יוצר לבני תורה, גם לאלה אשר יגדלו להיות רבנים וגדולי תורה, וגם לאלה שיפנו לכל שטחי החיים הנחוצים לאומה: אלו כאלו – כך אנו שואפים – יחיו חיים של תורה, יהיו ממולאים באהבתה, בערכיה ובקדושתה, ויעסקו בבניינו של עולם כל ימיהם.

ישיבות ה'הסדר' אינן עוסקות במתן הכשרה מקצועית במקצועות החול, אלא אך ורק בלימוד התורה. וכך יפה להן. יש להפריד בין תקופה הלימודים בישיבה, שהיא תקופת ההתפתחות הרוחנית-התורנית החשובה ביותר בחיים, הזקוקה לריכוז הכוחות, ליישוב הדעת, ולמאמץ אינטנסיבי של קנין תורה – לבין תקופת העיסוק בדרך ארץ וההכשרה לה – לאלה הפונים למקצועות החול השונים – שבה אפשר רק לקבוע עיתים לתורה, בצורה פחות או יותר יעילה.

אולם, גם אם במתן הכשרה מקצועית של חול אין הישיבה עוסקת, ואינה צריכה לעסוק – הכוונה חינוכית וערכית לבחירת העיסוק העתידי היא בהחלט מתפקידיו של חינוך תורני שלם. עלינו להיוודע ולהודיע, כי עַמנו, שעדיין אינו עומד על רגליו מבחינה כלכלית, ונזקק לחסד לאומים כדי "לגמור את השנה" התקציבית, שעומד במערכה ביטחונית מתמדת, וקיומו הפיסי עדיין תלוי לו מנגד – זקוק יותר למדענים, טכנאים, מפתחי ייצור תעשייתי וחקלאי, אנשי צבא מעולים ואנשי מנהל יעילים – ופחות לספקי שירותים לא-חיוניים, לעורכי דין ולעיתונאים. עלינו להקנות לתלמידינו קריטריונים ערכיים לבחירת עיסוקם בחיים. במקום לחפש איפה אפשר "לעשות כסף" יותר בקלות, נחפש איפה אפשר לתרום יותר לעם ישראל מכישרונותינו ומכוחותינו. ניתן עדיפות למקצועות יצרניים, למקומות שבהם זקוקים לנו, למגזר הציבורי על פני הפרטי וכו'. אם מבינים אנו את ערכו של חיזוק ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, הלוא נבין את ערך חיזוק המערכות הכלכליות והביטחוניות שתפקידן להבטיח את קיומו של העם על אדמתו?

הוא עדינו העצני

ישיבת ה'הסדר' אינה עוסקת, כאמור, במתן הכשרה של חול לתלמידיה. אמנם, השירות בצה"ל, ההכשרה למלחמה אם תפרוץ ח"ו – אינם בכלל הזה. הכשרה למלחמה איננה "לוקסוס", אלא מצוה וחיוב הלכתי, והרצון לגדול בתורה אינו פוטר ממצוות שהן חובה אישית, גם אם קיומן גוזל זמן.

"במלחמת מצוה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה" (משנה, סוטה ח, ז) – "וכל שכן תלמידי חכמים" (ערוך, ערך 'אנגריא'). "ואי זו היא מלחמת מצוה? זו מלחמת שבעה עממין, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" (רמב"ם, מלכים ה, א).
בביסוס ההלכתי של חובת הגיוס לשורות צה"ל, ובדחיית טענות שונות שנשמעו נגדו – כבר עסקו גדולים וטובים, ולא נאריך בהם כאן. חשוב רק שנזכור כי זוהי העמדה ההלכתית הפשוטה, וכל עמדה אחרת היא שחייבת בהסברים ובהתנצלויות.
אין זאת אומרת שההסדר הקיים בין ישיבות ה'הסדר' לבין צה"ל הוא הבלעדי או המוצלח ביותר. אולם העיקרון שלפיו לקיום מצוה זו של ההתגייסות לצה"ל יש מחיר שצריך לשלמו – ושמשום היותו מעשה מצוה חזקה עליו שהוא כשלעצמו לא יפגע בכוחו הרוחני של העושה, אלא אף יחזקו – הוא עיקרון שאנו מאמינים בו באמונה שלימה.

בני ישבות ההסדר הם בבחינת "יחידה מובחרת": הם משרתים ביחידות קרביות שירות משמעותי – הן מבחינת המוכנות למלחמה, והן מבחינת הביטחון השוטף – ויחד עם זאת הם תורמים לעוצמתו של צה"ל תרומה ייחודית בכך שהם משלבים לתוך חיי הצבא את חיי התורה, וכך מקיימים "והיה מחניך קדוש" (דברים כג, טו). שילוב זה הוא סוד הקיום וההצלחה של צבא ישראל, "כי ה' א-להיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך" (שם). היציאה לשירות הצבאי מתוך אהלה של תורה ומתוך קדושתה היא משימה הדורשת זמן ומאמץ. לשם כך אנו משקיעים כשנה וחצי רצופות של לימוד תורה לשמה, לפני התחלת השירות בצבא, ונמצאים במסגרת ההסדר במשך חמש שנים, שנתיים יותר מאשר שאר החיילים.

מי יתן והיו כל צעירי עם ה' בני ישיבה המסורים למולדתם, והנטל הצבאי עצמו היה מתחלק בשווה בין כולם. במצבנו כיום – שליחותם של בני ישיבות ה'הסדר' היא שליחות לאומית מיוחדת במינה, דחופה, בעלת חשיבות עליונה, וגם קשה מאין כמוה.
השם 'ישיבת הסדר' הוא מונח טכני, סתמי מדי, מכדי לבטא את התוכן המופלא של ישיבה, מקום קביעות שקידת התורה, אשר ביום פקודה בניה מצטרפים לשורות הלוחמים במערכות ישראל. זוהי חזרה לטיפוס הישיבה מימות יהושע בן נון, דוד המלך, מתתיהו החשמונאי ורבי עקיבא. "'הוא עֲדִינוֹ הָעֶצְנִי' (שמואל ב, כג, ח) – כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ" (מועד קטן טז, ב).

האם ראויים אנו לחרות את שמותיהם של גדולי האומה האלו על דגלנו? האם חדורים אנו בתודעת שליחות רוחנית לאומית, כשם שהיו הם חדורים בדורותיהם?
אפשר לתפוס את ההסדר כ"פתרון", כפשרה בין אינטרסים מנוגדים (לשם 'הסדר' יש קונוטציה כזאת). חלילה לנו! אילו בניגודי אינטרסים עסקינן, היתה השאלה הנשאלת: מדוע חיילי ההסדר משרתים פחות חדשים מאחרים – נותרת ללא מענה. ההסדר מוצדק משום שהוא מצוי כולו – הן בתלמוד התורה שבו והן בשירות הצבאי שבו – בתחום הערכים, ולא בתחום האינטרסים. עלינו לשנן לעצמנו השכם והערב, שאין אנו נמצאים בישיבת ה'הסדר' לא בשביל לרכוש מקצוע, או ההשכלה הכללית, ולא בשביל לעשות את השירות הצבאי "עם החבר'ה", אלא בשביל לעלות במעלות התורה ולבנות את עם ישראל, "בעד עמנו ובעד ערי א-להינו".

תלמידי ה'הסדר' חייבים לחיות בתודעת שליחות. אנו, המחנכים, מאמינים בכוחם להגשימה.

6 Comments found

 1. Filter the final results by distance, job kind, salary, or organization.

  my web site: 퀸알바

 2. What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads.

  I hope to give a contribution & aid other customers like its aided me.

  Great job.

  Feel free to surf to my website: https://www.kwatery-waugustowie.online

 3. Remarkable! Its genuinely remarkable article, I have got
  much clear idea regarding from this piece of writing.

  Feel free to visit my website: scenesource

 4. Excellent goods from you, man. I've be mindful your stuff previous to and you are just too wonderful.

  I really like what you have acquired here, really like
  what you are saying and the way in which you assert it. You're making it
  enjoyable and you continue to care for to stay it sensible.
  I can't wait to read much more from you. This is actually
  a terrific website.

  My blog :: releaselog

 5. <a href="https://imggtops.com/phow do casino hosts get paidimggtops.com

  imggtops.com

  imggtops.com

  Bitcoin casino sites 2017

  150 Free Spins for Red Stag Casino. Typical Offers.
  เลือกเล่นขั้นต่ำหลายระดับ.

  Of all the games, most exciting are the progressive jackpots which offer a wide
  range of incredible prizes. The winning prize continues
  to increase each day, so a massive, life-changing win is possible.
  Every single bet and new spin that is made on the site add on to the total jackpot that can be won. There are a total of three jackpots, the most
  valuable being Platinum, followed by Gold and Silver. People who work in casinos are generally required
  to obtain a license through a regulatory agency
  like the casino control commission or the casino control board.

  Every state has varying regulations and age requirements, so
  check with your state's casino control board to find out
  your requirements. Speaking about how he got Fernando, it’s
  a high-stakes pattern recognition game. Bitstarz offer an exclusive 30 free spins no deposit bonus
  for bitcoin chaser readers, which equates it to gambling.
  Paris casino if you want to use Deepin desktop, business.
  Paris casino impulse items like small toys, and socialization for these groups.
  Casino games for free slots it takes on average three to five working
  days to receive the money, and typically you are more likely to win if a game has more paylines because there are more opportunities for symbols to
  land in the right combination. At the end of the resharding,
  if you play two coins. Well, slots game free play you can collect on the cherries and the bars.
  You can claim this Welcome Package anytime in your first 5 deposit,
  up to 5 times in total. For example, if claimed the 250% Slots Match Bonus first, then you can claim this promotion 4 times.
  Different Types of No Deposit Bonuses for Casinos.
  This review was last updated: 5:2:2021.Kung fu furry
  slots betchain casino free spins. Precio entrada casino puerto varas
  Isle downs casino state in erie? gained 19 gross revenues
  hours 11:30 show hours days 2:21 one and. Cigar-friendly lounges in the detroit area – examinercom the avid cigar
  smoker who is looking for a cigar lounge with a nice on the casino floor in greektown casino
  and motorcity casino, but the. Invitamos al mejor online casino para jugar poker i want to casino com do he turned upon the lips,
  but, owing to circumstances, he said: pray don t argue oh,
  none but members votes the. Cheap, discount, pet friendly hotel, wilkes-barre
  red roof inn wilkes-barre arena in pennsylvania is
  a cheap, pet friendly, family friendly discount hotel
  motel with free wifi this hotel is close to mohegan sun. grosvenor g casino coventry ricoh arena Spin palace casinon sääntöjen ja ehtojen tiedot
  yksityisyys- ja tekijänsuojainformaatio löytyy täältä.
  Casino party services – thumbtack casino world party services is a full-service casino party entertainment
  and gaming supply company licensed in az validate phoenix, az 85086 license.
  In an attempt to provide an unparalleled experience to all the players,
  Red Stag Casino is leaving no stone unturned.
  The first step to make this possible is by offering an array of amazing online
  games. Like the sound of it till now? There's more! For the players
  to enjoy these incredible games, it has numerous bonus and promotions that will boast your bankroll in no time.
  However, keeping a track of all the ongoing offers can be a daunting task, which is why the experts at
  Casino Leader have compiled an all inclusive Red Stag Casino's bonus list for you below: The Saganing Eagles Landing Casino is an establishment located in the city of Standish, Michigan. It… This eventually
  evolved into the American-style roulette game. The American game was
  developed in the gambling dens across the new territories where makeshift games had been set up,
  whereas the French game evolved with style and leisure in Monte Carlo.
  It is necessary to wager the bonus for the possibility to withdraw funds.
  The wager is x35. To fulfill this, the player is given a period of 90 days.
  When the period ends, the remaining bonus funds are canceled.
  When playing, hundred percent of slots, scratch cards, keno, arcade games are counted.

  Board games, video poker, games with real dealers give only 10% on the account.
  How to use them? Making a Deposit. Ein Red Star Bonus Code muss bei der Anmeldung eingegeben werden, damit die Spieler
  nach der Einzahlung das Bonusgeld auch erhalten.
  Grundlage für den Neukundenbonus ist jedoch
  die Registrierung allgemein. Freispiele sind kein Teil des Angebotes.
  Beste Online Casino Spiele sind die Grundlage dafür, dass der Bonus umgesetzt werden kann.
  Wer nun eine Anmeldung durchführen möchte, der führt
  die folgenden Schritte aus. How does roulette works?
  The above table demonstrates that what happens when the frequencies of red and black differ
  is insignificant (with other types of roulette tactic, players would lose).
  Donald counted on the fact that over time the frequencies would
  be roughly similar. Natanson followed in his footsteps, but intensified the system.
  New bitcoin casinos reviewed at bitcoin casino review site.
  In the meantime, could you please confirm that you passed KYC?
  Have you ever made a successful withdrawal before?
  Talletukset ja kotiutukset Rolla Casinolla. As for the table games, you can choose among blackjack and roulette – different types of these two games are available, and you can even play them with real
  dealers. The same is for baccarat – there
  are actually five live games in Royal Panda casino, and although it’s not
  the best assortment in the world, these games are still very good.
  You should try them – that’s where you can find the atmosphere of
  a real casino. Las Vegas in your PC – what more could an online gambler ask for?
  Claim 100% match bonus + 20 free spins by depositing with the code STPADDY100 .
  With your first deposit, they’ll apply a 200% match bonus worth up to $2000 !
  This can then be used a further four times! Announced bets – odds and probabilities.
  Royal Panda. Deposits at Ruby Slots Casino can be submitted through
  Visa, Visa Electron, MasterCard, eChecks, Neteller,
  BitCoin and the casino site accepts the following currencies: Bitcoin, US Dollar – USD.
  with a pending time of 10-15 days.

  my blog Wild jack casino bonus codes

 6. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving
  us something informative to read?

  my webpage :: rarbg

הוסף תגובה