בתי-כנסת או מקומות תפילה במחנות צה"ל

Posted on 06-01-2016 , by: dk בתוך , , 0 תגובות

פקודת מטכ"ל 34.0301

כללי

1. בית-הכנסת הצבאי הינו מקום קדוש, ויש לשמור על קדושתו בהתאם למסורת ישראל.

הגדרות

2. "בית-כנסת" פירושו מיתקן, אשר הוקם לשמש בית תפילה או שופץ לכך והוקדש כבית תפילה אחרי הקמתו.
3. "מקום תפילה" פירושו מיתקן, שהוקצה לתפילה אחרי הקמתו ולא הוקדש כבית-כנסת.

שיטה

4. בכל מחנה צבאי, שבו שוהים לפחות מניין חיילים המעוניינים בתפילה, ייקבע בית-כנסת או מקום תפילה לתפילה בציבור.
5. במחנות בסיסיים וכן במחנות, שבהם חונות מספר יחידות, ייקבע בית-כנסת מרכזי לכל היחידות החונות במחנה. יחידות החונות במחנה, אולם מרוחקות מבית-כנסת המרכזי, חייבות לקבוע בית-כנסת או מקום תפילה מיוחד, בתנאי ששוהים ביחידה זאת לפחות מניין חיילים המעוניינים בתפילה.
6. בבסיסי הדרכה, בתי-חולים ובתי-סוהר ייקבע בית-כנסת או מקום תפילה, גם אם אין דרישה לכך מצד מניין חיילים.
7. בית-כנסת או מקום תפילה חייב להיות במיתקן מרכזי מיוחד למטרה זאת וישמש לעריכת תפילות, מסיבות מסורתיות וללימודי קודש בלבד.
8. אין לקבוע בית-כנסת או מקום תפילה באוהל או בצריף, אלא במקרה שהיחידה שוכנת במיתקנים כאלה. כמו כן לא יוקם בית-כנסת או מקום תפילה בקרבת מיתקנים סניטריים.
9. אין לקבוע, להעביר, לפנות או לשנות בית-כנסת או מקום תפילה בלי תיאום מוקדם עם הרב הצבאי הפיקודי או החילי.
10. בית-כנסת אשר פונה – אין להורידו מקדושתו ע"י השימוש בו לצרכים אחרים, אשר לא הוגדרו בסעיף 7 לעיל. מקום תפילה שפונה – מותר השימוש בו בהתאם לצורכי היחידה.
11. אין להופיע בבית-כנסת או מקום תפילה בגילוי ראש או בכל צורה אחרת, הפוגעת בקדושתו של המקום. יש להתנהג בבית-הכנסת בצורה ההולמת את קדושת המקום.
12. בית-כנסת או מקום תפילה ינוהל ע"י קצין הדת או סמל הדת או ע"י חייל, אשר ימונה לכך ע"י מפקד היחידה או המחנה, לפי המלצת רב צבאי או קצין דת.

ניהול בית-הכנסת

13. קצין דת או רכז דת, שימונה לכך ע"י הרב הפיקודי או החילי, הינו אחראי לניהולו של בית-הכנסת, לאחזקתו התקינה ולניקיונו.
14. יש להקפיד ביותר על ניקיון בית-הכנסת וכל מיתקניו ככתוב "כי ה´ אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש".

ההתנהגות בבית-הכנסת

15. בית-הכנסת הצבאי מיועד לתפילות ולקיום פעולות הווי דתי בלבד, כגון: שיעורי תורה, הרצאות תורניות, מסיבות שבת וחג וכו´. אין להרשות כל שימוש אחר בבית-הכנסת פרט לנושאים שבקדושה הנ"ל.
16. אסור להרעיש בבית הכנסת או לדבר בשעת התפילה והקריאה בתורה.
17. אסור להתנהג בקלות ראש בבית-הכנסת או לעסוק בעיסוק אחר שאינו הולם את קדושת בית ה´. כמו כן אסור לגבר להיכנס או לשבת בגילוי ראש בבית הכנסת.
18. יש לטפל בזהירות וביחס של כבוד בתשמישי הקדושה ובספרי הקודש בבית-הכנסת, וכן אסור להכניס לשם ספרים חילוניים, שאינם הולמים את קדושת המקום.

נוסח התפילה

19. נוסח התפילה בבתי-הכנסת הצבאיים יהיה הנוסח האחיד של סידור צה"ל ומחזורי הימים הנוראים ולשלושת הרגלים שהוצאו ע"י הרבנות הצבאית הראשית. במקרה שכל ציבור המתפללים משתייכים לעדה אחת, הם רשאים להתפלל לפי הנוסח של בני עדה זו. עד קביעת לחן אחיד בצה"ל לתפילות, ייקבע הלחן של התפילות לפי רצון רוב ציבור המתפללים. אם רוב המתפללים משתייכים לעדות מזרח שונות, יתפלל החזן שנבחר ע"י קהל המתפללים. לפי הנוסח של עדתו.
20. אין לפצל את ציבור המתפללים למניינים נפרדים כדי לאפשר לבני כל עדה להתפלל כמנהגה, מאחר שחיילי צה"ל צריכים להראות דוגמה למיזוג גלויות גם בשטח של ניהול תפילות אחידות בין כל בני העדות.
21. בימים הנוראים ובחגים יש להוריד לפני התיבה חזנים מבני עדות שונות, כדי לאפשר להם לשלב את הלחן המסורתי של העדות השונות גם בתוך צה"ל.
22. הלחן לקריאת טעמי התורה דינו כדין לחן התפילה בהתאם לנ"ל. הדברים אמורים כשישנו בעל קריאה מבני אותה עדה, שחייליה מהווים הרוב בבית הכנסת.

מושב החיילות

23. חיילות תשבנה במקום המוקצה להן במסגרת בית הכנסת. אין להרשות לחיילות לשבת בין החיילים, וכן אסורה כניסתם של חיילים למקום התפילה של החיילות בשעת התפילה. יש לארגן, במידת האפשר, מחיצה כלשהי בין החיילים לחיילות.
24. במסיבות שבת וחג הנערכות בבית-הכנסת תשבנה החיילות במקום המסיבה הכללית של החיילים אבל במרוכז ובמקום מיוחד להן.
25. אין לערוך שיחות בין חיילים לחיילות בתוך בית-הכנסת בין בשעת תפילה ובין שלא בשעת תפילה.
26. החיילות רשאיות להשתתף בשיעורי תורה ובהרצאות הנערכות במסגרת בית הכנסת, ובלבד שלא תשבנה מעורבות בין החיילים.
27. יש להקפיד על לבוש נקי וצנוע בבית-הכנסת. אין לבוא בבגדים מרופטים ומלוכלכים לבית-הכנסת.

הקפדה על שלימות הציוד

28. יש לוודא, כי תשמישי הקדושה בבית-הכנסת יהיו כשרים לשימוש ומהודרים בצורתם החיצונית. ספר תורה ותפילין של בית-הכנסת שנפסלו- יש להעבירם מייד לתיקון לבסיס הרבנות הצבאית.
29. יש לוודא, שהריהוט בבית-הכנסת יהיה תמיד במצב תקין, נקי וראוי לשימוש.
30. יש לוודא שלמותה של הספרייה התורנית בבית-הכנסת. ספרים קרועים או מלוכלכים יש להחליף מייד באמצעות בסיס הרבנות הצבאית.
31. בכל שנה לקראת הימים הנוראים, יש לקיים בדק בית מיוחד מהתקציב שיסופק לכך ע"י הרבנות הצבאית הראשית.
32. יש לוודא אמצעי תאורה תקינים בבית-הכנסת, יש להתקין שעון שבת אוטומטי כדי להדליק ולכבות את מערכת החשמל בשבתות ובמועדים. הרבנות הצבאית תכסה הוצאה זו, אם היחידה אינה עושה זאת.
33. סעיף 11 של פקודה זו ישונן לחיילי כל הדרגות אחת ל6- חדשים.

הוסף תגובה