ציוד דת, אישי או יחידתי ותשמישי קבורה

Posted on 06-01-2016 , by: dk בתוך , , 0 תגובות

פקודת מטכ"ל 54.0109

כללי

1. ציוד דת יסופק ליחידות תחזוקה ע"י בסיס הרבנות הצבאית.
2. ציוד דת מתחלק לסוגים האלה:-
א. ציוד דת אישי, בהתאם לשיעורי התקן המתפרסמים בתקן אט"ל7000-.
ב. ציוד דת מתכלה, בהתאם לפירוט הניתן בנספח א' לפקודה זו.
ג. ציוד דת מושאל, בהתאם לפירוט הניתן בנספח ב' לפקודה זו.
ד. ציוד דת יחידתי, בהתאם לשיעורי התקן המתפרסמים בתקן אט"ל2000-.
ה. ציוד קבורה.

הזמנה

3. רב צבאי, קצין דת או רכז דת של יחידת תחזוקה, יזמין ציוד דת, מן הסוגים המפורטים בסעיף 2 סעיפי משנה א' עד ה' לעיל, מבסיס הרבנות הצבאית. ההזמנות יוגשו בהתאם לפ"מ 53.0101, לאישור הרבנות הצבאית-ענף הווי דתי, באמצעות הרבנות הצבאית במפקדה שלה כפופה היחידה.

קבלה

4. ציוד דת אישי, ציוד דת יחידתי או ציוד דת מושאל ינופק מבסיס הרבנות הצבאית באמצעות שובר הזמנה ניפוק וקבלה (טופס 1003), בהתאם לפ"מ 53.0102, מאושר ע"י הרבנות הצבאית – ענף הווי דתי. תוקפו של שובר זה הוא 21 יום מתאריך אישורו.

החסנה

5. ציוד דתי יוחסן ביחידה ע"י רב צבאי, קצין דת או רכז דת, בנפרד ולא יעורבב עם אפסניה אחרת, המוחסנת ביחידה.

אחריות

6. רב צבאי, קצין דת או רכז דת הוא האחראי על ציוד הדת המוחסן על ידו והנמצא ברשותו או באחריותו, בהתאם לאמור בפ"מ 52.0101.

ניפוק ציוד דת אישי לחיילים

7. חייל בשירות חובה, הנזקק לציוד דת אישי וטרם קיבל כזה בצה"ל, יפנה לרב הצבאי, לקצין הדת או לרכז הדת ביחידה ולאחר שהאחרון יבדוק ויוודא עפ"י טופס 1004 של החייל, כי החייל טרם קיבל ציוד דת אישי בצה"ל, ינפק לו את הציוד באמצעות שובר ניפוק ציוד אישי (טופס 1029) וירשום בתעודת הציוד האישי (טופס 1004) של החייל, שהציוד נופק.
8. חייל בשירות קבע, שטרם קיבל ציוד דת אישי בצה"ל ונזקק לו, ינופק לו הציוד כאמור בסעיף 7 לעיל, עפ"י דברתו בפני הרב הצבאי, קצין הדת או רכז הדת היחידתי, כי טרם קיבל ציוד כאמור בצה"ל (הואיל ולחייל בשירות קבע אין טופס 1004).
9. שובר ניפוק ציוד אישי (טופס 1029), כאמור בסעיפים 7 ו8- לעיל, ייערך בשני העתקים. בסוף כל חודש יסוכם וייחתם ע"י הרב הצבאי, קצין הדת או רכז הדת היחידתי ויועבר לקצין התחזוקה של היחידה והאחרון יפיצו כמפורט:-
א. המקור, עם תו מענ"א – למענ"א, לעדכון רישומי היחידה במחשב.
ב. ההעתק – לתיוק ביחידה.
10. ציוד דת אישי ינופק לחייל באופן חד פעמי בלבד, ללא החלפה עקב בלאי. במקרה של אובדן או נזק ינופק ציוד אחר רק לאחר שננקטו הפעולות, כאמור בפ"מ 52.0301.

ניפוק ציוד דת מתכלה

11. ציוד דת מתכלה, למעט מזוזות, ינופק ליחידות ע"י בסיס הרבנות הצבאית באמצעות שובר ריכוז ניפוק אפסניה נצרכת (טופס 1027), בהתאם לפ"מ 54.0104.
12. מזוזות ינופקו ליחידות ע"י בסיס הרבנות הצבאית באמצעות שובר ניפוק (טופס 1003) מאושר ע"י הרבנות הצבאית – ענף הווי דתי. עם קביעת המזוזות יערוך הרב הצבאי, קצין הדת או רכז הדת היחידתי טופס 1027, בהתאם להוראות מענ"א לעריכת טופס 1027, שישמש לעדכון רישומי היחידה במחשב.

ניפוק ציוד דת מושאל

13. הזמנה לציוד דת מושאל לחגים תוגש ע"י הרב הצבאי, קצין הדת או רכז הדת היחידתי לרבנות הצבאית במפקדת הפיקוד או החיל המתאים, לא יאוחר מ50- יום לפני החג.
14. הרבנות הצבאית במפקדת הפיקוד או החיל תרכז את ההזמנות ותעבירן לאישור הרבנות הצבאית-ענף הווי דת, לא יאוחר מ40- יום לפני החג, והאחרון יוציא למפקדת הפיקוד או החיל הקצאה כוללת לציוד, כאמור, בעבור כל יחידותיה.
15. הרב הצבאי במפקדת הפיקוד או החיל יאשר לכל יחידה, על שובר הזמנה (טופס 1003), את סוג הציוד והכמויות שישאילו לה. סה"כ הציוד שיאשר יהיה במסגרת ההקצאה שהועמדה לרשותו.
16. בתוך 15 יום מתום החג תחזיר היחידה לבסיס הרבנות הצבאית את כל הציוד שהושאל לה.
17. במקרה של פחת שאינו עולה על 20 אחוזים בציוד דת מושאל, המפורט בנספח ג' לפקודה זו, תערוך היחידה שובר לזיכוי עצמי (טופס 1003), שיועבר לבסיס הרבנות הצבאית, עם מכתב חתום ע"י הרב הצבאי, קצין הדת או קצין התחזוקה של היחידה, ובו יפורטו הסיבות שגרמו לפחת. אם אישר בסיס הרבנות הצבאית את השובר, יועבר המקור, ע"י היחידה, למענ"א וישמש לעדכון רישומיה במחשב. אם לא אושר הזיכוי, כולו או חלקו, או אם הפחת עולה על 20 אחוזים, תפעל היחידה לגבי הציוד שזיכויו לא אושר בהתאם לפ"מ 52.0301.

ציוד דת יחידתי

18. ציוד דת יחידתי ינופק ע"י בסיס הרבנות הצבאית, על שובר הזמנה, ניפוק וקבלה (טופס 1003), מאושר ע"י הרבנות הצבאית-ענף הווי דתי. תוקפו של שובר זה הוא ל21- יום מתאריך אישורו.
19. ציוד דת יחידתי יועבר ע"י הרב הצבאי, קצין הדת או רכז הדת לבתי הכנסת של יחידתו והוא יוודא, שיינקטו אמצעים נאותים לשמירתו.
תוקף סעיפים 20 עד 24 מה2- פבר' 86
20. ציוד דת יחידתי יירשם ביחידה כמקובל לגבי כל אפסניה אחרת, כמפורט בפ"מ 53.0201.
ספרי תורה יירשמו ביחידה לפי מספריהם הטבועים, כמפורט בפ"מ 53.0302 וייספרו ביחידה במסגרת ספירת צל"ם, אחת לשנה; הטיפול במקרה של חוסר או נזק ייעשה כמפורט בפ"מ 52.0301 לגבי צל"ם.
21. ציוד דת יחידתי, שהוא מעל לתקן, יוחזר ע"י היחידה לבסיס הרבנות הצבאית, בהתאם לפ"מ 53.0105.
22. ציוד דת יחידתי, שהפך לבלתי שמיש, יוחלף ע"י בסיס הרבנות הצבאית. במקרה של בלאי בלתי רגיל, יפעל בסיס הרבנות הצבאית בהתאם לפ"מ 52.0301.

ציוד קבורה

23. הזמנה וקבלה ביחידה –
א. יחידות תחזוקה יזמינו ציוד קבורה ע"י שובר הזמנה (טופס 1003), בהתאם לצורך ולהשלמת תקנים לחירום, ויוגש לאישור הרבנות הצבאית-ענף אישות וקבורה.
ב. הזמנת ציוד קבורה, מאושרת כאמור בסעיף משנה א' לעיל, תועבר לבסיס הרבנות הצבאית, אשר ינפקו ליחידה בהתאם לפ"מ 53.0102.
24. זיכוי במקרה של שימוש בציוד קבורה או של ציוד אחר, ששימש לקבורת הנפטר, תערוך היחידה שובר לזיכוי עצמי (טופס 1003), בשני העתקים, שיאושר ע"י הרב הצבאי, במשבצת 14 לטופס (אישור הרשות המאשרת) ויופץ ע"י היחידה כמפורט:-
א. המקור, עם תו מענ"א – למענ"א, לעדכון הרישומים במחשב.
ב. העתק – יתויק ביחידה.

נספח א' לפקודה 54.0109

ציוד דת מתכלה או נצרך
1. מזוזות.
2. נרות שבת.
3. נרות נשמה.
4. נרות חנוכה.
5. נרות הבדלה.
6. נרות כחול לבן.
7. נוי סוכה.
8. אתרוגים.
9. מגילת אסתר חד פעמי.

נספח ב' לפקודה 54.0109

ציוד דת מושאל

1. סליחות.
2. קינות לתשעה באב.
3. מגילת אסתר (דפוס).
4.מגילות אסתר (קלף).
5. קיטלים.
6.שופרות.
7. ציוד הכשרה לפסח.
8. אביזרי ליל הסדר.
9. מחזורים לראש השנה ויוה"כ.
10. חנוכיות.
11. מחזורים לשלשת הרגלים.
12. סוכות מתקפלות.
13. סכך לנצח.
14. תיקון ליל שבועות.

נספח ג' לפקודה 54.0109

ציוד מושאל שעליו מותר פחת עד 20%

1. קינוח לתשעה באב.
2. סליחות.
3. מחזורים לראש השנה.
4. מחזורים לשלושת הרגל.
5. מגילות אסתר (דפוס).
6. הגדות של פסח.
7. תיקון ליל שבועות.

חוזר מס' 46

הוסף תגובה